tirsdag 22. september 2009

NDLA-samling, Flesland 21.-22.9.09 Dag 2

Stikkordsblogging fra andre dag av NDLAs landssamling, kan nok være noe springende og usammenhengende ...

Andreas Lund, digital vurdering

1. IKT endrer sjølve kunnskapsbegrepet og vårt forhold til kunnskap
2. Kan møtes med to strategier: mot-tiltak og ny pedagogiske design
3. Det konstruktive innebærer å redefinere forholdet oppgave - aktivitet - vurdering (aktivitetssyklus)

Digitale teknologier:
- akkumulert historisk innsikt
- tegnproduserende
- overtar forrige århundres kunnskapsideal; kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer
- krafitgere, mindre, sømløse, konvergerende
- overskriver tid/rom/kulutr
- protesefunkjsoner
- overter samfunnsmekanismer
- adopteres og vedlikeholdes av ulike brukskulturer
- elevene: instrumentell mestrings, men mangel på kognitiv integrasjon av alt de eksponeres for. Praksiser utenfor skolen har liten gyldighet i skolen slik skolen er i dag

Kopiere og lime inn er veldig enkelt med ikt, når testinga går på reproduksjon blir det feil.

Strategi 1: mottiltak
- ephorus, turnitin, ithenticate, the plagiarism resource site, etc, etc - denne type ting blir bare å løpe etter, en må inn med helt andre tiltak
Strategi 2: undersøke fenomenet - potensialet for læring?
historisk: Platon, Shakespeare, Henrik Langeland & Marcel proust, DiscJockeys, rap-artister, collage, remix, samling, klipp&lim.

Ved å følge elevers aktivteter over tid ser vi nye ting ved klipp og lim:
- en strategi for å håndtere kompleksitet
- en vei inn mot utvikling av mer avanserte fortolkninger og egen kunnskapsbygging
- gjenbruk, improvisering - kreativ inngang til kunnskapsbygging ("scrapbook")
"Hvordan klippe og lime på en fornufting måte"

Eks 1:
InfoNation
- hypotesetesting
- ulike forklaringsmodeller
- ulike representasjonsformer (tekst, tall, grafikk)
- flerspråklighet
- oppgavekonstruksjon som elevoppgaver

Eks 2:
Ibsen på ny
- google Henrik Ibsen og lage en kommentert nettcollage
- google Henrik Ibsen og lage en rangert lister over topp 10 nettsteder
- søke på ord i Ibsens samlede (eks kvinde)

Eks 3:
Viten.no

Eks 4:
ny kunnskap (eks fra Ullern vgs, tverrfaglige prosjekter)
- fenomen i periferien av gitt kunnskap
- ulike forklaringsmodeller
- ulike framstillingsformer
- "delt objekt"
Noen funn: "epistemisk" fellesskap, utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kkunnskap, overlapping, kompelmentaritet, konflikt, konflikt objekt/artefakter, objekter lever i gruppa, men ikke dlet med klassen, lærers tilbaketrukne rolle (læreren bør være tettere på, noe som kan være vanskelig)

Eks 5:
WIKI, f eks bygge en egen by i England (FunkyTown)
- alle kan bidra, endre og slette
- umiddelbart tilgjengelig på www gjennom nettleser
- struktur ikke gitt (LM), bygges innefra
- gjensidighet, tillit, intersubjektivitet
- bedrifter bygger mer og mer på slik prinsipper
- det elevene produserer blir løfta inn i det offentlige
- læreren fikk store problemer, produksjonen var enorm, fikk ikke oversikt, mistet elevene, vanskelig å veilede, veit ikke hva som er sluttproduktet, hva som skal vurderes til slutt. Det er skolen som snakker, skolen blir utfordra av slike muligheter.

Starta deretter TWEAK, Stovner vgs
- samarbeid med lærere for å utvikle vurderingssystemer for wikis, bl a verktøy for å gi inn for å se på den enkelte elevs bidrag i wiki'en - både kvantitativt og kvalitativt, og gi eleven kommentarer på sine bidrag. ITSL er veldig interessert i få inn dette i sin læringsplattform.

Teknologisyn
- artefakten
- representasjon av kollektive innsikter
- inngang til kulturer
- "lim" i kulturer
- endrer kulturer (handlinger, praksiser)

Nye oppgavetyper
- narrativer, scenarier, alternativer, hypoterser, årsaker, korrelasjoner, forbindelser, synteser, meta-oppgaver, etc, det blir kollektiv kunnskapsutvikling og resultatet blir noe mer enn summen av individuelle bidrag.

Elevene deltar i denne type aktiviteter utenfor skolen også og lærer mye der. Skolen bør forsøke å forene noe av dette med skolens aktiviteter. Didaktikkens "tredje rom".

Anbefalte bøker:
Hildegunn Otnes: "Å være digital i alle fag" / Undervisning i Endring (A Lund, m fl)

I sesjonen etterpå var det mer lagt opp til diskusjon, lite egna til referering her (se evt Twitter #NDLA-landssamling / #NDLA), i tillegg presentasjoner (bla a om forskjeller mellom statisk og dynamisk vurdering) som blir lagt ut på NDLA seinere - jeg legger inn lenken så snart den foreligger.

It's learning og NDLA
Nils&Nils fra ITSL demonstrerer hvordan en kan integrere NDLA-ressursene i ITSL. Kun visning, ikke oppe og går ennå.
To måter å legge inn innholdet;
1. Via RichText, altså inn i alt du allerede bruker i ITSL
2. Som Legg til-knapp, mest med tanke på å legge inn hele "undervisningspakker", f eks opplegg for en hel undervisningstime

Stikkord fra Dag 1

Andre som blogger fra samlinga:
Tommy Engen
June Breivik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar