torsdag 28. mai 2009

Møte i Buskerud fylkes strategigruppe for IKT

Under vårt strategimøte i Bfk i dag skulle vi holde et innlegg hver fra vårt ståsted for å gi de andre et innblikk i vår hverdag og våre tanker om hva vi bør ha med i en strategi-plan for IKT. Se også tidligere innlegg fra eKommunekonferansen. Kom gjerne med innspill til punkter i strategiplan! Her er min presentasjon fra i dag: (NB! Merk at dette bare er tanker rundt ikt og skole/fylke - ikke punkter jeg mener bør være med i en strategiplan - vi er ikke kommet dit ennå. Håper å få lagt ut mer når vi begynner å få en skisse klar.)

onsdag 27. mai 2009

eKommunekonferanse 27. mai 09

Ikke så mye å melde i dag....

Det norske IKT-samfunnet
– scenarier mot 2025 v/Inger Lise Skog Hansen, Forskningsleder & Jon Hippe, Daglig leder FAFODe kaster fram noen framtidsscenarier, men vanskelig å referere til alle disse, med alle stikkord her. Håper de har lagt ut sin presentasjon på nett.....

Resten av dagen gikk med til gruppearbeid ang IKT Strategi, hvordan få med toppledelsen og hva kan ks/staten bidra med i så måte. Gruppene sendte inn sine forslag til et ressurspanel som gjennomgikk inngikk innkomne innspill.

Årsaken til at vi har vært ni stykker fra Buskerud fylkeskommune på årets eKommunekonferanse er at vi danner gruppa som skal utarbeide ny strategi for IKT i vår fylkeskommune. Vi vil gjerne har innspill fra alle gode krefter i vårt arbeid. Henvend deg gjerne på mail til undertegnede, eller enda enklere: skriv en kommentar i bloggen her :-)

tirsdag 26. mai 2009

eKommunekonferanse 26. mai 09

IKT som strategisk virkemiddel - Konkretisering, forankring og metodikk v/Siri Opheim, IT-sjef Bærum kommune

Stikkord for hvordan de har jobba fram ny IKT Strategi i Bærum kommune:
- gjennomgang av styringsdokumenter på flere nivåer
- offentlig IKT-politikk
-andre sendtrale dokumenter
-offentlig IKT-politikk, (eNorge 2009, Nasj retninglinger, standarder, osv)
- Bærum kommunes målsettinger
- rådmannens plattform
- eBærum 2012

- kartlegging av systemporteføljen
- melding av alle systemer som inneholder personopplysninger til Datatilsynet (de blir sletta automatisk etter tre år)
- applikasjonslandskap (ca 70 av 180 viktig for IKT)
- samtaler med Kommunalsjefene (systemportefølje, satsingsområder/utfordring, pågående eller planlagte prosjekter)
- så på andre kommuners planer
- brukte eKom 2012 som mal
- har vært en styrt prosess fra IKT-avd, med rådmann som viktig støttespiller
- gikk så til lederforum og andre sentral aktører
- fikk en del innspill som bleir innarbeida
- politisk behandling

Strategien beskriver hvordan kommunen skal møte de utfordingene de står overfor.

- har satt opp fokusområder i den nye strategien
- de som skal leve opp til planen må ha et eieforhold til den

Planen blir politisk behandla i kveld.

Strategiplanen kan du lese her. (Har ikke fått lenken til å funke ennå, men dette rettes opp seinere)


Hvordan lage IKT Strategi? Line Richardsen, Rådgiver KS, Ellen Karin Larsen, Rådgiver KS

Det ligger en mal for IKT strategiksikt-forum.no som blei kjapt gjennomgått.


Din digitale skolehverdag starter i undervisningsportalen v/Anders Langfeldt, IT-rådgiver, Østfold fylkeskommune

It-avd kjører info ut til alle over 4000 nye elever;
- elevkort som dekker alt (utskrift, busskort, rett til skyss, kulturkort, osv)
- får e-post-konto og kalender, også på mobilen (outlook) i samme system som lærerne
- eget lagringsområde (hjemmekatalog som er tilgjengelig både på skolen og hjemme) (lagrer ikke i Fronter)
- alle type pålogging i en innlogging i portalen (som også har Fronter), f eks a-tekst og alt annet)
- Skole-pc, skolene forvalter ikke dette - det gjør fylkets it-seksjon og kommer rundt med disse i uke 36, pc er i forkant knytta til elev og basisgruppe (it-avd bruker en leverandør til å klargjøre pcen). Kontrakt må være underskrivi av elever/foresatte i forkant, ellers blir ikke pc utlevert
- Feide brukernavn og pc som elevene får tilsendt hjem
- alle pc'ene blir samla inn i uke 25 for reparasjon, nytt image, vasking, osv og blir levert ut igjen til elevene i uke 36, men de elevene som ønsker kan skrive under på en skoleavtale og får utlevert pc igjen før sommerferien
- de har en forsikring på pc'en ifht uhell og skader
- pc'ene eies av fylket og brukes i ca fire år, lærerne er i samme ordningen
- elevene er administratorer på pc'ene, en del avinstallerer antivirus - dette er et problem
- tar med elevene på et lite show der de blir vist hvordan de kan "gjøre lekser" og elevene gjør det også, norskoppgave om litteratur, bruker wikipedia, klipper og limer, osv. Så læreren retter: plagiatkontrollen vises, osv
- fast bakgrunn på pc'en, ikke mulighet til personfisering, spill sperra på skolen - men ikke hjemme
- portalen kan integrerest i den enkelte skoles hjemmeside
- utdanningsportalen slippes for lærerne 1. juni 2009
- onlinekurs og kommandoreferanse i Office 2007 (f eks i menyen i Word 07)
- it-avd drar ut og kurser lærere når lærerne har behov for det
- evt spesifikk programvare legges til via usb-disk på den enkelte skole
- enkel mulighet for at lærerne kan stenge eller begrense internettilgangen til elevene kommer i disse dager (løsning utvikla sjø: proxyen kobla til ad)
- system for oversikt over elev-pc'ene, historikken til pc'en, eleven, bilde av eleven, enkel utskrift av pc-avtalen, hvor mange pc'er som er klare, som må klargjøres, osv (Oracle-basert)

Nettvett.no – sikker bruk av Internett v/Terje Pedersen, Rådgiver Post- og teletilsynet

Snakker om trusler og farer på nettet, virus, ormer, osv. Blir mer og mer utbredt i såkalte web 2.0 applikasjoner som f eks Facebook.

Løsningen er oppdatering! Ha rutiner på å oppdatere, også rundt om på skolene.

Hvor finner du info?
Sikker bruk:
www.nettvett.no
www.datatilsynet.no
Trygg bruk:
www.norsis.no
www.tryggbruk.no
www.barnevakten.no
www.reddbarna.no

mandag 25. mai 2009

eKommunekonferanse 25. mai 09

Noen stikkord fra eKommunekonferansen i Oslo 25.-27. mai 2009. Twitring fra konferansen kan du følge her.


Samhandling for å maksimere IKT-potensialet – nødvendige organisasjons- og prosessendringer v/Olaf H. Thommessen, konsulent

- Forventninger fra brukerne og arbeidstakerne at alt skal gå raskt og være online hele tida.
- Noen blir stående "utenfor", spesielt de med lave inntekter er ikke "online"
- Litt forenkla om Web 2.0 (eller Web 2.5 som han sa det het nå - HVA ER DET, JEG TRUDDE DET NESTE VAR WEB 3.0?? Web 2.5 er uttrykk jeg ikke har hørt før...). Jeg måtte sjekke litt på nett og henta en slags definisjon fra Dan Farbers Outside The Lines:
"On the road to the elusive Web 3.0 (something to do with semantics, meaning, and context rather than just data, links, and AJAX), core infrastructure is beginning to move from the edge to a center inhabited by companies such as Amazon, Salesforce.com, Joyent, and now Google with its new App Engine. Call it Web 2.5, where the platform-as-a-service providers allow developers to create Web applications via the cloud and for users to consume them on any Web-connected device, anytime and anywhere. It eliminates what Amazon's Jeff Bezos describes as the "muck," the undifferentiated heavy lifting, such as setting up and maintaining servers, databases, storage, and networks."
, og han spør hva kommer til å bli motreaksjonen til dette.

Alle har tilgang til nettet og til å produsere ting på nettet, og pressens vanlige regler gjelder ikke for disse. Han viser følgende video om Kryptonite sykkellås

for å illustrere hvor stor makt slike ytringer på nettet kan ha, dette type lås solgte ikke særlig godt etter at videoen fikk utrolig mange treff på YouTube. Og det er ikke bare private bedrifter som kan oppleve slikt, det er mange som kan føle seg urettferdig behandla av det offentlige og som ønsker å hevne seg på nettet.

Brukerne kommer til å forvente og kreve en helt annen grad av samhandling i offentlig sektor - dette er noe av det aller viktigste i følge Thommessen for kommuner, fylkeskommuner og staten i tida framover.

Alt i alt noen greie tanker fra Thommesen, men ganske på overflata og ikke så mye nytt. Regner med at Krokan trekker litt større linjer og har litt mer framtidsvisjoner seinere i dag...

Utvikling gjennom samarbeid - en handlingsorientert strategi v/Hans Christian Holte, Direktør DIFI


Han viser til Forvaltningsmeldinga som kom før påske (St. meld 19), og en annen St. meld 36 om innkjøp - Det gode innkjøp, samt St. meld 17, Et informasjonsamfunn for alle.

Han snakker stort sett om fire punkter for realisering av eKommunen:
Arkitekturprinsipper
Prosjektveiviser
LOS
Tilskudd til digital fornying i kommunene

Her er forøvring hans slides fra innlegg han hadde på GoOpen, med noen av de samme punkter som han går igjennom i dag.Hans Christian Holte: Nasjonale føringer - Lokal praksis
Status eKommune 2012 - resultat av nasjonal kartlegging v/Trude Andresen, Utviklingsdirektør KS

Undersøkelse offentliggjort i dag.

Hovedtrekk i undersøkelsen:
- store forskjeller
- mange har kommet langt med å tilby elektroniske tjenester overfor innbyggerne på egne nettsider, pedagogisk bruk har økt (blitt satt igang mye komp hev for lærere - men ikke så mye for skolelederne) og bredbånd i kommunale virksomheter er godt utbygd (skole ligger dårligst an.....)
- de største kommunene har kommet lengre enn de små
- det er de gamle kontaktkanalene (henvendelse og e-post) er forts meget store, mens nyere (f eks web 2.0-tjenester) er lite tilbudt
- elektroniske sjølbetjeningsløsninger er forts lite utbredt
- geodata er lagt godt til rette for innbyggerne og næringsliv
- verken toppledelsen (f eks rådmenn) i kommunene eller politikerne har tilstrekkelig kompetanse til å lede an i arbeidet. Disse tallene er alvorlige! Hvem skal da lede hvis ikke rådmenn eller politikerne er kompetente?

Fylkeskommunene:
- også her veldig varierende resultater

Konklusjoner på undersøkelsen:
- kommunene kan frigjøre store ressurser hvis tjenster i større grad digitaliseres
- innbyggernes og næringlsivet behov må stå i sentrum
- få kommuner bruker de nye kommunikasjonskanaler
- lite fokus på ikt strategi

Digitale skillelinjer – kritisk blikk på IKT-utviklingen i kommunesektoren v/Arne Krokan, Professor NTNU

Krokan begynte med å henvise til min blogging :-) fra tidligere i dag (se over) der jeg hadde forventninger til hans innlegg. Han kommer heller til å kaste et kritisk blikk på kommunesektoren, enn å trekke linjer framover - vel, vi får se/høre...

- organisatoriske forutsetninger (endringsledelse)
- ledelsesmessige forutsetninger
- politiske forutsetninger

Tre typer innbyggere:
- digitalt innfødte (under 25)
- digitale immigranter (i alle aldre)
- digitale flyktninger (wannabe og hangaround)

De unge kommer til å sitte med den viktige kunnskapen.

"Det er ikke for lite digital kompetanse i skolen, men den sitter på feil side av katateret - det er derfor et organisatorisk problem..."

Krokan peker på en del forskjellige svakheter i kommunens tilbud. Blir for mye å referere her. Men kan sammenfatte litt av hva han sier: han trekker bl a fram en del lover og regler som er for vanskelige og som det ikke vil hjelpe noe å sette strøm på - det er mer grunnleggende forenklinger og samkjøring som må til.

Det nye digitale nettsamfunnet: mesteparten av verdiskapningen skjer i hodene våre og ikke med hendene, tradisjonelle varer blir til bits, konstnadene ved å kommunisere blir små, de gamle bransjene forvitrer

Datamaskinen er noe helt annet for elevene enn for lærerne, og dette skaper problemer.

Viktig å skape organisatoriske endringer i kommunene for å bli mer effektive. Har fått det til på noen av de store (f eks selvangivelse), mens på mange små er det ikke blitt gjort noe ennå.

Mange kommuner utfører ikke kostnytteanalyser, og de trenger også hjelp til å gjennomføre det.

"The revolution doesn't happen when society adopts new tools, it happens when society adopts nev behaviioer" clay Shirley

Lederne er kjempeviktig, han viste bildet for å illustrere dette.


Ildsjelene ("de digitale bygdetullingene)" er også veldig viktig - ta godt vare på dem! Jobb enda mer med systematisk kompetanseheving! Litt over halvparten av kommunene har IKT-plan - gjør noe med det!

torsdag 21. mai 2009

Vil du forbedre It's learning?

It's learning har nå lansert en ideportal. Hvis en vil ha et bedre LMS er det kanskje bedre å ta i bruk denne enn å ty til sytete blogginnlegg som mange har hengt seg på i den seinere tid...? :-)

Her kan alle komme med sine ideer til forbedringer og en kan stemme fram de ideene en liker best. Jeg anbefaler alle å registrere seg og melde inn sine gode forslag til forbedringer i denne portalen, bare på egen skole veit jeg om mange lærere som har ideer som It's learning bør ta til seg slik at LMS'et kan bli enda bedre. Og så får vi håpe at It's learning mener alvor med dette, og tar hensyn til våre innspill.

onsdag 20. mai 2009

Digital kompetanseheving av lærere

Buskerud fylke har gjennomført en pc-undersøkelse blant fylkets lærere og elever. Samtidig evaluerer vi nå vårt første skoleår med bærbare pc'er for de fleste av våre elever, og vi jobber med å bearbeide tiltakene i vår Strategiplan for IKT.

Undersøkelsen viser ulike resultater, på en del områder har vi kommet ganske langt, på andre områder bør vi bli mye bedre - både som fylke og som skole (sjøl om det ikke er like ille som det blir antyda i blogginnleggets bilde....). Uansett må vi ha i tankene at det som nevnt er første året med bærbare pc'er, og en del av lærerne trenger noe mer tid til å få alt det nye under huden - spesielt gjelder det hvordan ta i bruk IKT pedagogisk i det enkelte faget. Vår skoles score på bruk av It's learning var heller ikke spesielt høy - her bør vi være best i Buskerud!

Det er tre områder så langt som vi tenker å ha fokus på neste skoleår:
1. Tiltak for at fagmiljøene skal ta i bruk ikt mer pedagogisk, hjelpe dem til å finne nyttige måter å bruke ikt på i sitt fag. Her må vi nok differensiere en del mellom fagene også, noen fagmiljøer er kommet ganske langt, mens andre ikke har kommet så lang. For en del fag vil helt klart NDLAs digitale læringsressurser være til hjelp, men også andre nettsider og mange Web 2.0-tjenester. Vår bokmerkeside på Delicious bør også kunne utnyttes enda bedre, her er det merka mange gode nettsider og tagga til det enkelte programområdet.
2. Sette lærerne i bedre stand til sjøl å bruke og veilede elevene i bruk av presentasjonsverktøy (faktisk en del grunnleggende og ”mildt viderekommende” emner i PowerPoint, men også kursing i andre måter å presentere på – bl a gjennom sammensatte tekster, digitale fortellinger, osv. Dette kan passe veldig bra for de mindre skriveføre av våre elever når de skal rapportere fra utplasseringer, osv)
3. Øke bruken av It's learning i enda større grad. Karakterbok, Læreplanmål og Mappevurdering er blant de funksjonene enda flere lærere kan ta i bruk, og bruke enda hyppigere. Noe av dette bør vi få inn i våre forventninger til lærer for skoleåret 0910 (bruk av Karakterboka ligger der allerede).


De andre tiltakene som er foreslått kan du se i vårt utkast til Strategiplan, endringer fra i fjor er merka med blått. Dersom du har andre innspill til hva vi bør ha fokus på er jeg veldig takknemlig om du legger inn kommentarer i bloggen her.

fredag 15. mai 2009

Nkul 2009 - oppsummering

Et lite forsøk på å oppsummere årets Nkul fra en som var til stede for første gang.

- programmet var ikke veldig godt, enkelte høydepunkter - men mangla også de store kapasitetene
- et par veldig gode nyheter:
1. NRK Skole (skole/klipptest) blir nå tilgjengelig og bygges kraftig ut.
2. NDLA (gratis digitale læremidler) er fornya og utvida kraftig. Mange nye fag klare til skolestart høsten 2009. Dette blir også en god delingsarena. Spesielt yrkesfagene, som stort sett ikke har blitt overøst med gode digitale midler, har mye å se fram til. Det samme har f eks matematikklærerne som nå virkelig bør bli digitale med NDLA og det meget gode programmet GeoGebra. Sjekk ut NDLAs sider så snart som mulig og finn ut hva du kan benytte deg av til neste skoleår!

- det er flott at Nkul legger ut video fra en del av foredragene, her er de jeg mener kan være verdt en titt:
1. Kunnskapsminister B V Solhjells innledingsforedrag viser en minister med god digital kompetanse og forståelse.
2. New Millenium Learners v/Dr Francesc Pedro, sjøl om en del av forskninga hans begynner å bli gammel.
3. IKT i matematikk v/Anders Sanne (GeoGebra). Har blitt fortalt at det var en god presentasjon som passer best for videregående skole.
4. Kartlegging av fagkompetanse med digitale prøver v/Bjørnar Alseth m fl. Interessant om hvem som profiterer på digitale prøver kontra skriftlige prøver - og hva måler vi med hva? Liten tilføyelse fra meg: Dersom en bruker testverktøyet i It's learning kan en få til en kombinasjon av digitale prøver slik vi kjenner det med multiple choice, mediefiler, osv og åpne spørsmål. Dersom It's learning kunne åpna for at lærerne kunne lagt inn kommentarer i testene på de åpne spørsmålene i tillegg, samt at en kunne hatt oppsummerende kommertarer til hele testen (og mulighet til å endre poengsum hvis en trykker feil....) - så ville det blitt meget bra.
5. Paul Chaffey (Abelia) - avslutningsforedrag. Tanker om den digitale verden vi lever i nå og litt om framtida.
- ellers var det flere andre interessant sesjoner, noen er omtalt i innleggene under (fra onsdag og torsdag), bl a Web2.0-tipsene til It's learning, og presentasjonene av ulike fag i NDLA var også gode. Jeg var på flere sesjoner om SmartBoard, er ennå ikke frelst - men ser at elektroniske tavler er meget gode presentasjonsverktøy. Jeg er bare litt redd for at ei slik tavle kan ta bort fokus fra mer elevaktiv læring.... Men som jeg har sagt før: vi må teste ut dette med interesserte lærere.
- et fenomen som har slått ut i full blomst på konferansen er Twitter (sjekk #Nkul). Det er utrolig mange som har twitra underveis og som på den måten kan gi en referat også fra de sesjonene en ikke kunne delta på sjøl. Noen har vært vanvittig produktive (f eks Guttorm Hveem).

Skal jeg så delta på neste års konferanse (5.-7.510)? Tja, jeg kommer i alle fall til å lese programmet nøye før jeg evt velger å melde meg på - hvis det ligger på årets nivå blir det nok ikke Trondheimstur i mai 2010, nei...

torsdag 14. mai 2009

Nkul 2009 - torsdag 14. mai

Dagen starta med Dr Francesc Pedro - New Millennium Learners, Evidence from empirical research.

Jeg har hørt Pedro på en ITU-samling før og hans forskning er interessant. Forskning viser at bruk av data økter elevprestasjonen, men det er først og fremst elevenes teknologibruk utenfor skolen som slår ut - ikke bruken i skole, men dette har også å gjøre med at bruken av data i skole har vært så liten at den ikke har hatt noen effekt (målingene er fra 2006 OECD).

Han holder fram fire utfordringer:
1. Nye idiom, f eks hvordan elever staver når de skriver sms eller chatter. Sjøl som vi ikke godkjenner dette fra elevene, må vi forholde oss til det
2. IKT gourmeter. Mange elever er vant til veldig gode ressurser, spill, filmer, osv på nett - hvordan kan læreren konkurrere med dette, skal læreren konkurrere med dette. "Det er som å sammenlikne en Hollywood-film med din hjemmevideo fra ferien". Edutainers er et beskrivende ord her.
3. De nye mediene og web 2.0, skal læreren kjenne til dette eller avvise det helt?
4. Sikkerhet, her viste han denne filmen - vi står overfor nye utfordringer nå det gjelder sikkerhet:

Han sier videre at det helt klart er lærerens ansvar å sette seg inn i ikt og teknologi, lærerne må kjenne til den verden som de vil skal undervise vokser opp i. Hvis vi ikke kjenner elevene og deres verden, hvordan kan vi undervise dem, spør han. Samme hva du gjør, vil en del elever være ett skritt foran - men det må ikke hindre oss i å forsøke.

Her kan du se og høre hans innlegg.

Bruk av Web2.0-tjenester i It's Learning

Vi ser på ulike Web2.0-tjenester som kan legges inn i It's learning og hvordan disse kan brukes pedagogisk. Her følger noen stikkord for de ulike Web2.0-tjenester:
- YouTube-video. Settes greit inn med Sett inn-knappen i It's i RichText. For å få videoen til å starte når du vil kan du gå inn på Kode og rett etter "fs=1" skrive "&start=antall sekunder" (f eks 65). Hvis du vil kutte i andre enden også kan du bruke med TubeChop som enkelt hjelper deg med det.
-det er også en rekke andre nettsteder med videos som du kan lime inn filmer fra; VideoJug, TeacherTube, SchoolTube, Odeo (som også har lydfiler)
- du kan enkelt lime inn fra GoogleMaps, Flickr, Meebo Rooms (chattefunksjon), rss-feed via SpringWidget og TagRoll fra Delicious
- de som er nevnt over er de som It's learning har laga enkel oppskrift på hvordan legge inn i It's, men de har også et valg som heter Lim inn Html-kode - og da kan du selvfølgelig lime inn fra alle mulige tjenester på nettet som har embed-funksjon. Du kan også bare legge inn en peker rett til nettsida. Trond S fra It's hadde et ålreit eksempel på det med Wordle, der du da får inn denne sida i It's
- andre eksempler jeg synes var gode var å bruke tidslinjer fra Dipity, Voki (som jeg har blogga om tidligere), et Ning-nettverk for en klasse, f eks (her kan en da ha brukernavn og passord slik at nettverket blir lukka).

SmartBoard i videregående skole

Eksemplene som blir vist er alle der all fokus er på tavla framme i rommet, det blir veldig gammeldags undervisning ut av det - fra lærer til elevene i plenum, men med mer fancye bilder, animasjoner, osv. Når en kommer til de ressursene der elevene skal delta, blir det etter min mening litt feil at alt skal foregå på ei tavle og resten av klassen ser på / deltar i plenum. Her bør jo elevene i større grad bruke sine egne datamaskiner, slik at alle kan delta og prøve seg mye mer enn på tavla der framme . Men fint at en hele tida kan beholde det som blir skrivi på tavla og dette kan gjøres tilgjengelig for elevene i etter kant. Programvaren som følger med, som både lærere og elever kan benytte gratis så lenge skolen har kjøpt inn minimum ei tavle, har også en del bra med seg.

I utgangspunktet er jeg ikke negativ til elektroniske tavler, men jeg sliter fortsatt med å se de helt store fordelene når en skal bedrive moderne pedagogikk. Arbeidsmåtene bør være mer variert enn at fokus i store deler av timene er ved ei slik tavle, og en kommer langt med projektor og en tablet-pc - eller.....?

Kom gjerne med synspunkter her som kan være med på å overbevise meg om at elektroniske tavler er noe å satse på. Uansett kan jeg gjerne tenke meg at vi får kjøpt inn et par slike på vår hovedskolen (filialen på Risesletta har to stk allerede) for å la lærerne arbeide videre og finne gode bruksområder for ei slik tavle.

onsdag 13. mai 2009

Nkul 2009 - onsdag 13. mai

Jeg deltar på Nkul 2009 og har tenkt å referere litt underveis fra konferansen i bloggen her. Akkurat nå er det kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell som snakker om digital kompetanse i de andre grunnleggende ferdighetene.

Utdrag fra Solhjell:
- Det sentrale spørsmålet er at vi i skolen må utvide perspektivet fra teknologi og verktøy til det vi kan kalle digital dannelse
- ikt er med å å gjøre skolen og læringa mer virkelighetsnær
- viktig at elevene får med kulturen om å være deltakere på nettet alle sammen, dele og spre informasjon til mange ut av skolen
- elevene må få med seg en breiere forståelse og bruksevne av det digitale når de går ut av skolen
- tilstanden i norsk skole i dag: det er på digital kompetanse og utvikling det store løftet i skolen må komme. Lærerne er de sentrale også på dette område.
- et annet viktig forbedringspotensiale i skolen: deling!
- departementet ser på mulighetene for å utarbeide ei nasjonal prøve i digitale ferdigheter
- det offentlige må være en aktør i utviklinga av digitale læremidler, disse læremidlene må konkurrere på kvalitet
- han snakker litt om NRK Skole (skole/klipptest); DET ER NÅ KLART AT NRKS ARKIVER NÅ KAN BLI TILGJENGELIG FOR ALLE! - dette kan bli bra! (bloggers komm.)

Neste innslags tittel var NTNU/Tekna - Lærer og foreldres erfaring med Fronter og It's Learning.

Tekna presenterte noen realfagsressurser som kan være interessante:
Tekna Skole
www.newtoncamp.no
www.naturfag.no

Resten av økta var foredrag med Lill Kristiansen som var katastrofalt dårlig, jeg måtte gå før det var slutt slik at jeg slapp å bli mere provosert. Dette var NKUL uten noen som helst kvalitetssikring!

Så hørte jeg på Smartboard for Dummies. Jeg har ennå ikke sett lyset når det gjelder elektroniske tavler. Jeg ser jo at en del av programvaren er fin og fancy, men all læringa blir jo basert rundt EI tavle i et klasserom - ikke at elevene jobber på sine egne maskiner enten aleine eller i grupper. Det kommer ei økt seinere som tar for seg bruken i videregående skole, jeg tar med meg den også, kanskje jeg blir overbevist etter den økta.

NDLA - flere fag, ny portal

NDLA presenterte sin nye look og nye fag. Dette virker meget spennende. Jeg vil anbefale alle å sjekke ut NDLAs nye sider og nye fag - her vil lærere finne massevis av gode læringssressurser, med flere innfallsvinkler; via læreplanmål, emner eller meny - i tillegg til søkefunksjon.

Her er en oversikt over hvilke fag en nå kan finne stoff i. Merk at disse skal være helt ferdig til skolestart høsten 2009, så alt er ikke helt klart i alle fag ennå, mens * betyr at det ikke er et ordentlig læremiddel for hele faget ennå, men mer og mer kommer:

Norsk Vg1
Norsk Vg2*
Helse- og sosialfag
Matematikk Vg1P og Vg1T
Naturfag
Engelsk
Samfunnsfag
Kroppsøving
Barne- og ungdomsarbeider*
Helsefagarbeider*
Restaurant- og matfag*
Romteknologi Vg3'
Elektrofag*
Teknikk og industriell produksjon*

onsdag 6. mai 2009

Klipp YouTube-video i begge ender

Jeg kom over dette tipset fra Moldeklev om tjeneste TubeChop som hjelper deg må å klippe i en YouTube video i begge ender slik at kun akkurat det du ønsker skal vises på din side (eller i It's learning for elevene for den saks skyld). Kjekt! Moldeklev har selvfølgelig også laga en skjermvideo som viser hvordan du bruker tjenesten: