torsdag 25. juni 2009

IKT-forventninger til lærere 0910

De to siste åra har Hønefoss vgs formulert minimumsforventninger til lærerne når det gjelder IKT-kompetanse (disse kan du se her). Nå har jeg utarbeida et forslag til forventninger for skoleåret 0910 og drøfta disse med resten av lederteamet. De som sammenlikner vil se at vi har justert opp lista fra i fjor noe, men selvfølgelig ikke opp på det nivået vi ønsker at alle lærere skal være - det trenger vi flere år på å bygge opp (sjekk vår Strategiplan for IKT).

Kom gjerne med innspill for å forbedre denne oversikten i kommentarfeltet her :-)

Tankegangen vår er at forventningene skal ligge på et slikt nivå at de aller fleste lærerne har mulighet til å beherske dette - med noe egeninnsats/kursing, mm - men også slik at de fleste har noe å strekke seg etter. De lærerne som er langt framme når det gjelder IKT vil ikke finne store utfordringer her, men vi søker også å heve deres kompetanse på andre måter. Vi har heller ikke med emner som vil gjelde for grupper av lærerne, vi forsøker å fokusere på det alle lærerne bør meste / kjenne til. Derfor har vi f eks ikke med noe om regneark, som jo er viktig at elevene kan (og egentlig også alle lærere), men som det kun er en del lærere som skal undervise elevene i. Vi synes også det er viktig at oversikten ikke blir for omfattende og detaljer, vi forsøker derfor hvert år å holde oss innafor én A4-side.

Et av de nye punktene i år lyder som følger:
"Delta aktivt i kollektiv dugnad for at vårt nett skal fungere tilfredsstillende." Og med følgende utdypende tekst: "Dette kan gjøres ved jevnlig å ha samtaler med klasser/elever om viktigheten av kun å benytte program/nettjenester som er tillatt på skole-pc'ene, og følge med på elevenes bruk - samt følge opp elever som misbruker skolenettet. Dette punktet vil bli fulgt opp med felles kompetanseheving av lærerne tidlig høste 2009."

Dette kan være et veldig utfordrende punkt for mange lærere:
- hvordan kan jeg følge med på hva elevene gjør?
- hvordan oppdager jeg at noen laster ned fra LimeWire?
- osv, osv.
Som det står over: her må vi følge opp med kompetanseheving av lærerne og samtale omkring hva er egentlig ledelsens forventninger til den enkelte lærer. Vi forventer selvfølgelig ikke at lærere skal kunne følge med på hva elevene gjør hele tida, men gjennom samtaler i klassene og med elevene få elevene mer besvisst på problemstillinga - og kunne gripe noe mer inn der hvor vi ser at elevene gjør noe de ikke skal, enn vi har fått til i år.

Så tanken bak er at lærerne i større grad må følge med på hva elevene har på maskinene sine, og hva de streamer. Nettet vårt går til tider treigt, og en del av dette skyldes nedlastinger (f eks via BitTorrent, LimeWire, mm) og streaming av video/musikk. Vårt mål er å redusere denne type trafikk slik at alle får nye godt av et rimelig raskt nett, og at elevene bruker elev-pc'ene til skolerelaterte ting (og det kan selvfølgelig være å streame video/musikk i en del tilfeller, men at vi begrenser oss til det som har med skole å gjøre). I tillegg kommer både skoleledelse og IT-avdeling til å følge opp i større grad når det gjelder datatrafikken ved skolen og slå ned på synderne, slik at nettet blir raskt og godt for alle de andre på skolen :-)

Denne oversikten over forventninger følges opp fra skolens side med skjermvideoer som tar for seg alle de ulike emnene i oversikten slik at lærerne kan lære seg dette på egen hånd. I oversikten over forventninger vil det ligge hyperkoblinger direkte til skjermvideoene slik at lærerne enkelt kan finne fram. (Oversikten inkl hyperkoblinger vil være klar til 14. august.) Vi kommer også å tilby kurs til enkeltlærere og grupper, samt sette av tid i vår faste møtetid onsdager slik at denne kompetansehevinga blir mulig.

Som dere ser av oversikten er det også egenevalueringsfelt slik at lærerne lett kan se hva de bør arbeide med og ikke. Samtale omkring denne oversikten er også en del av våre personallederes medarbeidersamtale med lærerne, der de snakker om hvordan de ligger an og hvordan vi kan legge til rette for at våre forventninger blir innfridd når det gjelder IKT.

Så lærere ved Hønefoss vgs: nå veit dere hva dere har å gjøre i sommer :-)

Jeg håper også andre kan ha nytte av denne oversikten, og jeg setter stor pris på innspill (både fra egne lærere og andre) i kommentarfeltet som gjør at oversikten kan bli enda bedre.