tirsdag 10. mars 2009

Web 2.0 og lederteamet Hønefoss vgs

Lederteamet ved Hønefoss vgs reiser tradisjon tro bort på lederteamseminar i noen dager for å jobbe grundigere med viktige emner som gjelder skolen vår. Det er flott at vi har en rektor som tør å investere ressurser i dette, det er helt klart med på å drive Hønefoss vgs framover!

Denne gangen går turen til Nice og vi har satt opp noen emner vi skal fordype oss i; Læreren som tydelig leder, Grunnleggende ferdigheter, Vurdering, Voksenopplæring - og ikke minst Fornuftig bruk av It's og Web 2.0. Det er jeg som skal ha øktene med It's og Web 2.0 - og det er det resten av innlegget skal handle om.

Jeg har lagt opp disse øktene som oppdrag lederne skal utføre (med innledninger til hvert av de to emnene) i form av oppgaver, leksjoner, tester, pekere, mm der de skal finne ut av ting og oppgaver de skal løse - og forhåpentligvis lære noe av.... Til slutt oppsummerer vi i plenum med fokus på hva kan være nyttig for oss ledere å bruke og hvordan, og hva er fornuftig å bruke for lærerene. Det blir spennende å se hvordan dette fungerer.

Jeg kommer bl a til å fokusere noe på de ressursene vi har ved vår skole allerede, som vår bokmerkeside på Delicious, ubeskjedent nok: denne bloggen og min offisielle Netvibes-side - og det nye nettverket Del&Bruk. Vi kommer også til å snakke litt om sosiale nettverk som f eks Facebook og Twitter (sjekk ut Twitter in plain English nederst i innlegget). Klikk på det lille bildet av programmet her for å se hvordan jeg har lagt det opp.

Jeg håper også vi kan få en god diskusjon omkring hvordan bruke læreplanmål og Mappevurdering i It's, sett i sammenheng med læringsstøttende vurdering og evt skriftlig tilbakemelding på terminkarakterer - her er nok meningene delte. Jeg håper dere som leser dette også kan få glede av den diskusjonen vi skal ha, ett av oppdragene lederne får blir nemlig å legge inn en kommentar ang læringsstøttende vurderingi dette blogginnlegget.

Noen av videoene vi kommer til å bruke under arbeidet har jeg også lagt ut her. Social networking in plain English for å vise litt om hvordan f eks Facebook fungerer:


Og jeg kommer også inn på de skjermvideoene vi produserer som et ledd i den digitale kompetansehevinga av lærerne, her representert med hvordan legge til Mappevurdering i It's:

Twitter er kanskje verre å forklare for folk uten at du bruker det sjøl, kanskje videoen under kan hjelpe til med å forstå - jeg har sjøl akkurat begynt å bruke Twitter og ser allerede helt klart nytteverdi av Twitter, og ikke bare de sidene som blir trukket fram i videoen - jeg ser helt klart tipsing av nettsider, program, meningsutveksling,mm som veldig nyttige sider ved Twitter.

10 kommentarer:

 1. Har man læreplaner med differensierte vurderings kriterer så er dette et glimrende utgangspunkt for vurdering og skriftlige tilbakemeldinger. Ved å bruke dette inn i en samtale med eleven kan han/hun få tilbakemelding. En kan så gjennom dialog enes om vekstpunkter for neste periode. Noe en kan skrifteliggjøre for å skape forpliktelse.

  SvarSlett
 2. For at læringsstøttende vurdering skal ha god effekt, er man først og fremst avhengig av en god relasjon mellom elev og lærer. Deretter er arbeid med vurderingskriterier i skolearbeidet gjennom hele skoleåret viktig. Eleven må være godt kjent med hva som blir vurdert i alle arbeidsoppgaver, likeså å få skriftlige tilbakemeldinger på arbeidene som er gjennomført. En læringsstøttende skriftlig tilbakemelding ved terminslutt vil være en henvisning/oppsummering og sammenfatning av tidligere tilbakemeldinger....

  SvarSlett
 3. En læringsstøttende vurdering bør være knyttet opp mot klare og konkrete vurderingskriterier som kan gi eleven bedre innsikt i karaktersetting i faget. Dette vil tydeliggjøre for eleven hva som gjenstår for å få en høyere grad av måloppnåelse. Elev og lærer reflekterer sammen i en samtale på hva som gjenstår og skriver ned punkter som kan føre frem til bedre måloppnåelse for eleven.

  SvarSlett
 4. Med tanke på å kunne benytte de verktøyene vi har i It’s så vil jeg si det å legge inn nivå differensierte læreplansmål i fagene, for så å knytte dette opp mot de enkelte oppgavene vil føre til en bedre oversikt både for elever og lærere.
  Hvis vi i tillegg bruker mapper i fagene vil eleven både kunne se tilbakemeldinger i personlige rapporter og å se læreplansmål som er dekt opp av de enkelte oppgavene i Arbeidsmappen sin. Den tilsvarende informasjonen kan da vi lærere brukes i forbindelse med forberedelser både til elevsamtaler og termin vurdering.

  SvarSlett
 5. Its l er et glimrende verktøy for elever og lærere mht veiledning og vurdering. Eleven kan følge sin egen progresjon, bla tilbake i tidligere tilbakemeldinger osv. Bruk av Mappevurdering og læreplanmål vil systematisere dette arbeidet på en god måte. Likevel blir ikke dette et pedagogisk verktøy før elevene bruker de mulighetene som ligger her i forhold til eget læringsarbeid. Denne delen må vi nok ha mer fokus på. Jeg tror at den muntlige fagsamtalen vil være en viktig del av dette arbeidet. At elevene til enhver tid vet hva som kreves av dem i form av gode og differensierte kjennetegn på måloppnåelse, vil gi elevene et godt grunnlag for å kunne jobbe målrettet ut fra egne forutsetninger, samtidig som det gjør vurderingsarbeidet lettere for læreren. Dette krever imidlertid at elevene også læres opp i å bruke kriteriene og læreplanmålene på en hensiktsmessig måte. Her tror jeg også vi fortsatt har et stykke arbeid igjen. Gode skriftlige tilbakemeldinger underveis, gjør skriftlig tilbakemelding på terminkarakter overflødig. Her er samtalen mellom elev og lærer, med fokus på vekstpunkt, viktigere.

  SvarSlett
 6. Jeg la inn en kommentar i går, men har vel ikke fått lagra den, da... Det jeg skreiv var noe sånt som at en forutsetning for at vurdering skal virke læringsstøttende er et tillitsfullt samspill mellom lærer og elev. Hvis de er i dialog om hvordan eleven får til ting og hva hun/han kna gjøre for å utvikle seg, så er det ikke det viktigste om dialogen er skriftlig eller muntlig. helst bør den være muntlig i utgangspunktet, men oppsummert skriftlig i blant for å ha noe å gå tilbake til for begge parter.

  SvarSlett
 7. Vurdering for å fremme læring (formativ vurdering)forutsetter en del ting,som bla at den som skal lære må kjenne læreplanen eller læremålene, han må også kjenne vurderingskriterene. Den som vurderer må gjøre en grunndig jobb med å finne ut hvor eleven står, hvor langt han har kommet i læreprosessen før han gir tilbakemelding. Tilbakemeldingen må gis på en slik måte at eleven kan bruke den til å utvikle seg eller ferdighetene videre. Derfor kan både skriftlige og muntlige tilbakemelinger være virkningsfulle. For mange elever vil graden av forpliktelse ha en del å si. Men hva er mest forpliktende? en samtale ansikt til ansikt eller et skriftlig innlegg i Its?

  SvarSlett
 8. Var så stolt i går – gjorde oppgaven tidlig, men neida - prøver igjen...håper det lagres denne gangen (tydelig operatørfeil, ikke systemet : - ))

  Skrev noe sånt som dette:
  Dette bør kunne utvikles til å bli et godt hjelpemiddel for både lærer og elev. Tror den muntlige samtalen fortsatt skal være det viktigste tilbakemeldingsverktøyet, men at en oppsummering av hovedmomenter og vekstpunkter dokumenteres her. Det er allikevel viktig å presisere at dette må bli et ”levende verktøy” dersom det skal ha sin hensikt som et læringsstøttende hjelpemiddel.

  SvarSlett
 9. En læringstøttende vurdering skal være knyttet opp mot vurderingskriterier. Det vil gi elevene en god fortåelse av hva som mangler på måloppnåelse. Den muntlige samtalen må alltid finne sted. Its er et godt verktøy for dokumentasjon begge veier.

  SvarSlett
 10. Utdanningsdirektoratet peker på 4 kjennetegn ved læringsstøttende vurdering
  1. Eleven må kjenne målene
  2. Eleven vet hva som kreves for å oppnå ulik grad av kompetanse
  3. Eleven får tilbakemelding om hva han/hun kan gjøre for å bli bedre
  4. Eleven deltar i vurderingen av eget arbeid

  Ved å bruke mulighetene i ITS kan disse punktene oppfylles. Vi må slevfølgelig vise elevene hvor informasjonen ligger og oppmuntre dem til å bruke den.
  Bruk læreplanmål og mapper -Importer læreplanmålene og legg til vurdringskriterier knyttet til lærplanmålene. Kanskje kan elevene også være med å foreslå vurderingskriterier.
  Bruker en ITS til leksjoner, oppgaver og tester er det veldig greit å gi individuell tilbakemelding underveis i terminen, det er lagret og kan hentes fram igjen seinere
  Eleven skal delta i eget vurderingsarbeid (pkt4).En muntlig fagsamtale med eleven ved terminslutt gir mulighet for å se gjennom tidligere tilbakemeldinger sammen med eleven og eleven kan kanskje selv se områder for forbedring/vekst. Eleven vil også lettere forstå karakteren i faget. Mener bestemt at det bør være en samtale for da ser en lettere hva eleven oppfatter. Vekstpunktene elev og lærer kommer fram til bør skrives ned og lagres i elevens mappe.

  SvarSlett